Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Serwis Pamięci Zmarłych

Szanowni Państwo, dziękujemy za zaufanie, którym Państwo nas obdarzyli. Ochrona danych osobowych i przestrzeganie Państwa prawa w kwestii gromadzenia, przetwarzania i przekazywania Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które gromadzimy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.

Kim jesteśmy

Zajmujemy się opisywaniem i fotografowaniem miejsc pochówków i nagrywaniem uroczystości pogrzebowych. Baza osób pochowanych jest na bieżąco aktualizowana przez administratora portalu niezapominamy.pl.
Chcemy, by każdy użytkownik mógł odszukać grób bliskiej osoby i lokalizację, dodać informacje lub zdjęcia.

Adres naszej strony internetowej to: https://niezapominamy.pl

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Eryk Sokołowski, ul. Kaszubska 1, 75-363 Koszalin. Dane kontaktowe: [email protected]

Rodzaj danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych

• dane odwiedzających naszą stronę – adres IP, pliki cookies
• dane korzystających w usługi powiadomień – adres e-mail, telefon, adres IP
• dane podane przez Państwa w przypadku kontaktu – adres e-mail, imię, nazwisko, telefon
• dane osób ubiegających się o pracę – adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon, historia zatrudnienia,
• dane kontrahentów, partnerów biznesowych – dane wynikające z zawieranych umów handlowych

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celach: należytego działania Serwisu Pamięci, niezapominamy.pl, możliwości skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu niezapominamy.pl, obsługi zleceń i wniosków, realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawcę serwisu (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń).

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy” umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych wymienioną w art. 4 pkt 9, informujemy iż dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym osobom współpracującym z Serwisem Pamięci, administratorom cmentarzy, z którymi współpracujemy ma podpisane umowy na korzystanie z serwisu niezapominamy.pl, organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Informujemy iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzecich (poza Unię Europejską).

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

• w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy: od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia do czasu rozwiązania umowy.
• w przypadku przetwarzania danych osobowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów dostawcy Serwisu dane będą przechowywane do momentu realizacji wniosku o wycofanie danych z bazy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy iż przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo informujemy iż posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Wszelkie prośby o udzielenie informacji, zapytania, unieważnienia oraz sprzeciwy wobec przetwarzania danych proszę kierować drogą mailową: [email protected]

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Regulamin Serwisu Pamięci

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.  W ramach Serwisu publikowane są treści odnoszące się w szczególności do osób zmarłych. W Serwisie mogą być także publikowane reklamy i ogłoszenia.
  2. W ramach Serwisu Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownicy mogą zamieszczać wyłącznie takie treści, co do których przysługują im prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunku oraz inne prawa własności intelektualnej. Przesłanie danej treści przez Użytkownika jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że przysługują mu w zakresie tej treści odpowiednio prawa autorskie, pokrewne, prawa do wizerunku i inne prawa własności intelektualnej w zakresie pozwalającym na opublikowanie danej treści w Serwisie oraz, że opublikowanie tej treści nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, praw ani dóbr osobistych osób/podmiotów trzecich. Użytkownicy, w ramach Serwisu Pamięci nie mogą zamieszczać treści reklamowych ani promocyjnych.
  3. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników i pochodzące od Użytkowników są poddawane premoderacji (czyli sprawdzeniu i ocenie przez Administratora przed jej publikacją), Administrator zastrzega sobie możliwość niezamieszczenia danej treści w razie podjęcia uzasadnionych wątpliwości, że jej opublikowanie mogłoby naruszać prawo, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób/podmiotów trzecich lub Regulamin Serwisu. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkownika o zgłoszonych wątpliwościach i zwróci się o zmianę treści.
  4. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści przekazanej przez Użytkownika na skutek roszczeń lub zarzutów zgłoszonych przez osoby/podmioty trzecie. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez email na adres na który założono Konto o zgłoszonych roszczeniach i zarzutach.
  5. Postanowienia ust. 3 ani 4 nie wyłączają odpowiedzialności Użytkowników (także względem Administratora) za naruszenie prawa lub praw osób/podmiotów trzecich z tytułu zamieszczenia treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa lub dobra osobiste osób/podmiotów trzecich.
  6. Administrator stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.

II USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ADMINISTRATORA W RAMACH SERWISU

A Publikacja treści Użytkowników w ramach Serwisu Pamięci (zwanym dalej Serwisem Pamięci).

1. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu Pamięci jest zaakceptowanie niniejszego Regulamin Serwisu niezapominamy.pl. Aby usunąć wpisy i komentarze w serwisie niezapominamy.pl wyślij stosowną prośbę na adres e-mail [email protected]  

2. W ramach Usługi Serwisu Pamięci Użytkownik otrzymuje prawo publikacji swoich wspomnień o Zmarłym w ramach Serwisu Pamięci. Administrator utworzy Użytkownikowi  taki wpis w Serwisie Pamięć i opublikuje w wyszukiwarce niezapominamy.pl  ,. Treść wspomnienia zostanie opublikowana po jej zaakceptowaniu przez Użytkownika w ramach premoderacji. W celu aktualizacji danych zamieszczanych na portalu https://niezapominamy.pl/, prosimy wysłać email na adres: [email protected].  Zmiany pojawią się w ciągu kilku dni od otrzymania materiałów.

3. Usługa Serwisu Pamięci jest świadczona na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony lub oznaczony, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika. Zamówienia składane są za pośrednictwem Serwisu.

4. W razie rezygnacji, treści zamieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu Pamięci nie będą publikowane od dnia skutku rezygnacji (chyba, że Użytkownik zażąda wcześniejszego zakończenia publikacji).

5. Zamieszczanie reklam i ogłoszeń. Zasady świadczenia usługi zamieszczania reklam i ogłoszeń są określone w „Zasadach ogólnych zamieszczania reklam”. 

III PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z PREMODERACJI I MODERACJI TREŚCI

1. Do premoderacji i moderacji treści przekazywanych przez Użytkowników mają zastosowanie postanowienia niniejszego Rozdziału III.

2. Premoderacja polega na sprawdzeniu i ocenie przez Administratora treści przekazanych przez Użytkownika przed ich opublikowaniem. Premoderacji podlegają wszystkie treści, które mają być zamieszczone w ramach Serwisu Pamięcii. Maksymalny czas premoderacji to 72 h.  

3. W przypadku uznania przez Administratora, w związku z premoderacją, że dana treść przekazana przez Użytkownika może naruszać przepisy prawa, dobre obyczaje, prawa lub dobra osobiste osób/podmiotów trzecich lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o zmianę danej treści. Użytkownik może zmienić treść i zaproponować inną treść bądź odmówić zmiany treści.

3.1. Odmowa zmiany treści w związku z premoderacją, w związku z tworzeniem Serwisu Pamięci, oznacza rezygnację Użytkownika z usługi. 

3.2. Odmowa zmiany treści przez Użytkownika, w związku z premoderacją realizowaną już po utworzeniu Serwisu Pamięci, umożliwia Użytkownikowi natychmiastowe rozwiązanie umowy. Aby rozwiązać umowę, należy wysłać oświadczenie na adres e-mail [email protected]

4. W razie zgłoszenia Administratorowi przez osoby/podmioty trzecie roszczeń lub zarzutów, co do treści zamieszczonych przez Użytkownika, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienie.

4.1. Do czasu otrzymania wyjaśnienia zakwestionowana treść zostanie ukryta (nie będzie dostępna publicznie) do czasu uzyskania wyjaśnień od Użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o udzielenie wyjaśnień w terminie 14-stu dni.

4.2. W razie otrzymania przez Administratora wyjaśnień Użytkownika, które uprawdopodobnią, że zgłoszone roszczenia lub zarzuty są bezpodstawne, treść Użytkownika zostanie przywrócona (będzie widoczna publicznie).

4.3. W razie wyjaśnień Użytkownika, które nie uprawdopodobnią, że zgłoszone roszczenia lub zarzuty są bezpodstawne, zakwestionowana treść będzie mogła być zastąpiona przez Użytkownika inną treścią (nowa treść także zostanie poddana premoderacji). Użytkownik może także rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym na zasadach wskazanych w pkt 3.2. powyżej.

REGULAMIN UMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE

Z uwagi na wrażliwość informacji, wszystkie treści wymagają moderacji. Po akceptacji treści komentarza zostanie on opublikowany, o czym Cię poinformujemy. Jeśli będziemy mieć zastrzeżenia lub uwagi, wyślemy Ci odpowiednią informację.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki komentowania wpisów w serwisie internetowym www.niezapominamy.pl (zwanym dalej Serwisem Pamięci)

2. Dodanie komentarza pod wpisem w Serwisie wymaga podania przez użytkownika jego nazwy (nick) oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem w sieci Internet.

3. Komentarz dodany przez użytkownika może być moderowany lub usunięty przez administratora Serwisu.

4. Użytkownik jest świadomy, że jego komentarz może zostać poddany ocenie lub skomentowany przez innego użytkownika, a Administrator nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.

5. Komentarze mogą być przechowywane w Serwisie bez ograniczenia czasowego.

6. Użytkownik nie może zamieszczać komentarza o treści mającej charakter bezprawny.

7. Użytkownik jest zobowiązany do komentowania w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarza dodanego w Serwisie, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go w Serwisie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść przez Administratora. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekaże pozostające w jego posiadaniu dane użytkownika.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które:

a) zawierają treści: propagujące przemoc, sprzeczne z prawem, erotyczne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy orientacji seksualnej, uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady współżycia społecznego;

b) zawierają przekazy handlowe albo materiały chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony,

c) zawierają dane do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

d) propagują napoje alkoholowe, substancje psychotropowe lub środki odurzające,

e) wskazują na to, że autor komentarza wykorzystał tożsamość innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, albo wykorzystał w treści komentarza dane osobowe innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, niezwiązanej w żaden sposób z treścią artykułu lub nie mając podstaw do używania danych osobowych innej osoby,

f) nie dotyczą tematu komentowanego artykułu,

g) zostały zamieszczone pod artykułem, o tej samej treści, więcej niż jeden raz,

10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu z Serwisu wraz ze wszystkimi komentarzami.

11. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

12. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Wpis pamiątkowy – regulamin

Aby umieścić pamiątkowy wpis należy wypełnić pola formularza zgodnie z ich opisem. Następnie po naciśnięciu przycisku „Wyślij” na podany w formularzu e-mail trafi informacja zawierająca link potwierdzający chęć zamieszczenia wpisu. Po jego wybraniu wpis trafi do moderatora, który zatwierdzi lub odrzuci wysłaną poprzez formularz treść. Po zatwierdzeniu przez moderatora dokonany wpis znajdzie się na stronie internetowej Serwisu Pamięci.