Dyspozycja środkami z rachunku zmarłego

Śmierć osoby bliskiej to czas smutku i żalu. Jednak nawet i w tak ciężkich chwilach rzeczywistość nie pozwala nam o sobie zapomnieć.

Jednym z elementów na jaki chcielibyśmy zwrócić uwagę jest możliwość wypłacenia środków z konta osoby zmarłej. Jest to częsty problem w sytuacji gdy konto należało do jednej osoby a nie wspólne, np. z małżonkiem.

Koszty Pogrzebu. Zgodnie z ustawą żądać od banku prowadzącego rachunek oszczędnościowy zmarłego wypłacenia pewnej kwoty na pokrycie kosztów pogrzebu (stanowiących ich równowartość) może ta osoba, która poniosła wydatki związane z pogrzebem posiadacza rachunku i jest w stanie w pełni udokumentować takie wydatki. Nie ma tu znaczenie czy osoba ta jest spadkobiercą lub jednym ze spadkobierców zmarłego. Istotnym jest jedynie fakt poniesienia i udokumentowania tych kosztów.

Ważnym jest fakt iż nie jest koniecznym by osoba, która poniosła koszty związane z pochówkiem legitymowała się jakimkolwiek dowodem zawarcia umowy rachunku bankowego. Co więcej, bank jest zobowiązany do udzielenia informacji osobie przedstawiającej w/w rachunki o fakcie prowadzenia rachunku oszczędnościowego dla osoby zmarłej.

Może się tak stać, że koszty jakie zostały poniesione z tytułu pogrzebu przekraczają saldo konta. W takiej sytuacji oczywiście bank nie może stać się stroną pokrzywdzoną. W takim przypadku bank zobowiązany jest do wypłaty jedynie sumy mieszczącej się w granicach salda dodatniego rachunku. Zasada tam a zastosowanie nawet w przypadku gdy zmarły zawarł umowę uprawniającą do debetu na swoim koncie.

Kto może dysponować wkładem na kocie?

Beneficjentem może być zarówno małżonek jak i rodzeństwo. Istnieje możliwość ustanowienia kilku beneficjentów, jednak w takim przypadku właściciel rachunku powinien określić sumę jaka przypada na każdej z tych osób.

Górną granicę kwoty jaką może dysponować osoba wskazana w umowie rachunku została określona Ustawą o prawu bankowym w wysokości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oczywiście nie przekraczającą wysokości środków na rachunku.

Dyspozycja wkładem a prawo spadkowe?

Dyspozycji wkładem nie podlega pod prawo spadkowe dlatego też beneficjent dyspozycji nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz spadkobierców zmarłego posiadacza rachunku.